کتاب صوتی سر الفتوح ناظر بر پرواز روح - جلسه8

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتکتاب صوتی سرالفتوح - فصل دوّم : نقد و ایرادهای مرحوم علاّمه طهرانی بر کتاب پرواز روح (103 ـ 122)
تقسیم نمودن ظهور امام زمان به ظهور صغری و کبری
تقسیم ظهور به ظهور صغری و کبری ناشی از توهّم و تخیّلات است (ت)
استیحاش حاج ملاّ آقاجان از تماس گرفتن با اهل عرفان و ارشاد
مکاشفۀ صوری مؤلّف پرواز روح ناشی از شکّ و شبهه و اعتماد به نفس خویش است
تمسّک به آیات الهی و روایت معصومین در لزوم اشتغال به ذکر و ورد (ت)2
مصادیقی از ابرازات و اظهاراتی که از اولیای الهی صورت نمی‌گیرد
احضار روح شیخ بهایی در محضر یکی از علمای معروف طهران
برگزیده‌ای از احوال حاج حاج‌آقا اللَهیاری ابهری
هدایت و ارشاد و موعظۀ خلق، بر تهجّد و نماز شب فضیلت ندارد
مباحثۀ حاج ملاّ آقاجان با برخی مریدان مرحوم قاضی
خلط و اشتباه مؤلّف پرواز روح در فهم مطالب شاگردان مرحوم قاضی
تفسیر و تبیین حقیقت توحید (ت)1
علّت قطع ارتباط آیة اللَه انصاری همدانی با حاج ملاّ آقاجان (ت)1
علّت قطع ارتباط اولیای الهی با افراد غیر کامل (ت)2
شاگردی مرحوم آیة اللَه بهجت نزد آقا سیّد عبدالغفّار مازندرانی (ت)1
فهم غیر صحیح حاج ملاّ آقاجان از حدیث امام صادق علیه السّلام (ت)2