سال 1430 - جلسه16

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1430/09/30

توضیحاتفقره دعا: اِذَا رَأيتُ مَولاي ذُنُوبِي فَزِعتُ، وَ اِذَا رَأيتُ كَرَمَكَ طَمِعتُ 1 نفس افعال انسان متّصف به هیچ وصفی از حسن و قبح نمی شوند. 2 تجلّی حقیقت اسم اعظم الهی در شب جنگ بدر در وجود امیرالمؤمنین علیه السلام. 3 فتنه ایجاد شده پس از رحلت مرحوم علّامه طهرانی و نفوذ شیطان در میان افراد. 4 توضیحی در ارتباط با هفتاد بطن بودن قرآن کریم و ذکر تشبیهی در تبیین آن.