افق وحی - جلسه2

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1441/03/18

توضیحاتافق وحی - مقدمه