سخنرانیهای مربوط به ماه محرم

تعداد: 1

پرسش و پاسخ های مربوط به ماه محرم

تعداد: 1
پرسش: شیوه تربیت فرزندان زینت کردن زن برای شوهر خود در ماه محرم

کد: 1992گروه: تربیتی
بهترین شیوه تربیتی برای کودکان چیست؟ زن میتواند برای شوهرخود درماه محرّم زینت کند آیا بی احترامی محسوب می شود؟

هوالعلیم

1 عمل به دستورات اسلام
2 اشکال ندارد.