تاریخی واجتماعی

سیری در تاریخ پیامبر اکرم صلّی اللَه و علیه و آله و سلّم (تعداد جلدها: 2)

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتکتاب سیری در تاریخ پیامبر اکرم صلّی اللَه و علیه و آله و سلّم حاصل مجالس مؤلّف محترم در بیان تاریخ اسلام با رویکرد تحلیل و بررسی تاریخ پیامبر اکرم و تأثیر آن بر نگرش انسان به معارف شریعت می‌باشد، که در زمان حیات والد معظّمشان، حضرت علامه طهرانی رضوان اللَه علیه ایراد شده و در سه مجلّد تبویب گردیده است.

توضیحاتاین اثر حاصل مجالس مؤلّف محترم در بیان تاریخ اسلام با رویکرد تحلیل و بررسی تاریخ پیامبر اکرم و تأثیر آن بر نگرش انسان به معارف شریعت می‌باشد، که در زمان حیات والد معظّمشان، حضرت علامه آیة اللَه حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ رضوان اللَه علیه ـ ایراد شده و در سه مجلّد تبویب گردیده است.

توضیحاتاین اثر حاصل مجالس مؤلّف محترم در بیان تاریخ اسلام با رویکرد تحلیل و بررسی تاریخ پیامبر اکرم و تأثیر آن بر نگرش انسان به معارف شریعت می‌باشد، که در زمان حیات والد معظّمشان، حضرت علامه آیة اللَه حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ رضوان اللَه علیه ـ ایراد شده و در سه مجلّد تبویب گردیده است.