کتاب صوتی سر الفتوح ناظر بر پرواز روح - جلسه7

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتکتاب صوتی سرالفتوح - فصل دوّم : نقد و ایرادهای مرحوم علاّمه طهرانی بر کتاب پرواز روح (88 ـ 103)
شاهدی بر مکاشفات صوری غلط
تحت تربیت شخصی قرار گرفتن به معنی تبعیّت از اوست
رفع اشتباهی از جناب آقای حاج سیّد محمّد حسن میرجهانی توسّط حاج ملاّ آقاجان
دعوت مرحوم میرجهانی از علاّمه طهرانی جهت اعطای علوم غریبه به ایشان و پاسخ حضرت علاّمه (ت)2
اطّلاع و اشراف بر نفوس دلیل بر فضیلت شخص نمی‌شود
عدم شباهت برخی اعمال و اقوال حاج ملاّ آقاجان با اخلاق اولیاء و پیامبران (ت)1
بحثی در اقسام غلوّ و تعریف آن
مسألۀ خلقت و کیفیّت نزول حقیقت وجود و وساطت ولایت تکوینیّۀ حضرات معصومین
دعوت حاج ملاّ آقاجان به زیارت مکان‌‌های زیارتی بی‌اصل و اساس، و نقد آن
به دیدن پیرمرد روشن ضمیر رفتن همان معنای طلب استاد و راهنماست