افق وحی - جلسه3

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتافق وحی - فصل اوّل: توحید افعالی - صفحه (051 ـ 072)