قرآن وحدیث ودعاء

آموزه‌های معرفت (تعداد جلدها: 2)

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتاین اثر شرح دعای عظیم‌الشأن ابوحمزۀ ثمالی می‌باشد که مؤلّف محترم طیّ سالیان متمادی برای طالبین معرفت ایراد فرموده‌اند و در آن به شرح و تفسیر مضامین عرش بنیان دعا و تشریح موانع سیر و تبیین وضعیّت و اوصاف بندگان و کیفیّت ربط بین خلائق و پروردگار در مقام عبودیّت پرداخته‌اند.

توضیحاتاین اثر شرح دعای عظیم‌الشأن ابوحمزۀ ثمالی می‌باشد که مؤلّف محترم طیّ سالیان متمادی برای طالبین معرفت ایراد فرموده‌اند و در آن به شرح و تفسیر مضامین عرش بنیان دعا و تشریح موانع سیر و تبیین وضعیّت و اوصاف بندگان و کیفیّت ربط بین خلائق و پروردگار در مقام عبودیّت پرداخته‌اند.

توضیحاتاین اثر شرح دعای عظیم‌الشأن ابوحمزۀ ثمالی می‌باشد که مؤلّف محترم طیّ سالیان متمادی برای طالبین معرفت ایراد فرموده‌اند و در آن به شرح و تفسیر مضامین عرش بنیان دعا و تشریح موانع سیر و تبیین وضعیّت و اوصاف بندگان و کیفیّت ربط بین خلائق و پروردگار در مقام عبودیّت پرداخته‌اند.