اسفار

فصل 9: في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية (تعداد جلدها :88)

پدیدآور آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية مثل افلاطونی ـ 18/5/1431

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية 19/5/1431

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية نکته‌ها و گفته‌های استاد: قضیه کمال الملک و مباحث اخلاقی 20/5/1431

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية 24/5/1431

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية 26/5/1431

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية کیفیت ربط حادث به قدیم1 نکته‌ها و گفته‌های استاد: ـ 8/6/1431

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية کیفیت ربط حادث به قدیم2 9/6/1431

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية کیفیت ربط حادث به قدیم3 16/6/1431

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية 17/6/1431

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية 8/11/1431

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية 9/11/1431

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية 15/11/1431

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية خارج از درس 18/11/1431

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية 25/11/1431

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية 26/11/1431

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية 20/12/1431

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية 21/12/1431

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية خارج از درس نکته‌ها و گفته‌های استاد:فرهنگ عاشوراء ـ 20/1/1432

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية 22/1/1432

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية رفع ابهامات جلسه قبل راجع به مثل 27/1/1432

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية مسائل تطبیقی ـ 28/1/1432

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية نقد توجيه و تفسير بيانات افلاطون از بوعلي و معلم ثاني 29/1/1432

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية دنباله كلام معلم ثاني نکته‌ها و گفته‌های استاد: ـ 30/1/1432

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية ادامه بحث از توجیه معلم ثانی از کلام افلاطون نکته‌ها و گفته‌های استاد: تذکرات ـ 4/2/1432

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية صحبت در كيفيت تصوير مُثُل 18/3/1432

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية بحث درباره ترسيم مثل افلاطوني 26/3/1432

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية کلام میر داماد درباره قضاء کلی (اول جلسه، خارج از درس) 13/6/1432

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية ادامه بحث از کلام میرداماد

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية ادامه بحث از کلام میرداماد 29/10/1432

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية ادامه بیان کلام مرحوم سیّد و تطبیق این مسأله با مُثُل افلاطونی 4/11/1432

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية خارج از درس 6/11/1432

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية ادامۀ مطالب مرحوم سید 7/11/1432

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية درباره مطلب مرحوم سید، و انطباقش به مُثل افلاطونی 12/11/1432

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية درباره مطلب مرحوم سید، و انطباقش به مُثل افلاطونی 13/11/1432

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية درباره مطلب مرحوم سید، و انطباقش به مُثل افلاطونی 14/11/1432

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية ادامه بیان کلام سید در کیفیت قضا و قدر کلی 18/11/1432

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية بررسی مطالب مطرح شده از سید (اول درس متفرقه) 19/11/1432

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية مروری بر مطالب قبلی راجع به قضا 26/11/1432

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية ادامه نقد و نظر کلام سید (اول درس متفرقه) 27/11/1432

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية خارج از درس 28/11/1432

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية ادامه نقد کلام سید 15/12/1432

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية عمق مطالب سید محرز است ولی جای نقد دارد (اول درس متفرقه) 16/12/1432

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية ادامه نقد کلام سید (اول درس متفرقه) 17/12/1432

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية بیان آخوند از حقیقت مثل 22/1/1433

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية خارج از درس 24/1/1433

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية حاصل مطالبی که در بحث مثل افلاطونی تا اینجا گفته شد 29/1/1433

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية بررسی بعضی تاویلات در ماهیت مثل 13/2/1433

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية کیفیت تحقق مقام جمعیّت، در عین کثرت 14/2/1433

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية خارج از درس 7/6/1433

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية مروری بر مطالب گذشته 21/6/1433

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية بحث از قضاء کلی و حقیقت لیالی قدر 23/6/1433

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية بحث از قضاء کلی و حقیقت لیالی قدر 27/6/1433

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية بحث از قضاء کلی و حقیقت لیالی قدر 29/6/1433

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية بحث از قضاء کلی و حقیقت لیالی قدر 6/11/1433

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية بحث از قضاء کلی و حقیقت لیالی قدر 7/11/1433

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية بحث از قضاء کلی و حقیقت لیالی قدر 8/11/1433

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية بحث از قضاء کلی و حقیقت لیالی قدر 12/11/1433

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية بحث از قضاء کلی و حقیقت لیالی قدر 13/11/1433

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية بحث از قضاء کلی و حقیقت لیالی قدر 4/12/1433

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية بحث از قضاء کلی و حقیقت لیالی قدر 5/12/1433

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية بحث از قضاء کلی و حقیقت لیالی قدر 6/12/1433

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية عالم ذرّ در آیات و روایات شروع بحث عالم ذرّ ـ 14/12/1433

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية عالم ذرّ در آیات و روایات 19/1/1434

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية عالم ذرّ در آیات و روایات 23/1/1434

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية عالم ذرّ در آیات و روایات نکته‌ها و گفته‌های استاد: ـ 24/1/1434

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية عالم ذرّ در آیات و روایات 27/1/1434

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية عالم ذرّ در آیات و روایات 4/2/1434

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية عالم ذرّ در آیات و روایات 7/2/1434

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية نکته‌ها و گفته‌های استاد: نکته‌ها و گفته‌های استاد: ـ 26/5/1434

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية 13/6/1434

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية 16/6/1434

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية نکته‌ها و گفته‌های استاد: 24/6/1434

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية نکته‌ها و گفته‌های استاد: 26/11/1434

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية ادامه بحث مُثل افلاطونی 25/3/1435

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية کلام مرحوم شیخ اشراق درباره توجیه تحقق و وجود مُثُل 26/3/1435

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية نکته‌ها و گفته‌های استاد: 29/4/1435

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية کلام مرحوم شیخ اشراق درباره توجیه تحقق و وجود مُثُل 30/4/1435

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية 3/5/1435

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية 7/5/1435

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية 8/5/1435

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية 9/5/1435

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية 15/6/1435

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية 7/7/1435

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية 21/7/1435

توضیحاتفصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية 22/1/1436