پرسش و پاسخ های مربوط به میرزا مهدی اصفهانی

تعداد: 1
پرسش: انحراف میرزای اصفهانی و مکتب تفکیک

کد: 2029گروه: حکمت وفلسفه
با سلام خدمت آیت اللَه طهرانی با پوزش از سؤال طولانی ام از شما می خواهم کمی دقیق جوابم را بدهید .من مطلبی را از یکی از شاگردان شاگرد شاگرد میرزای اصفهانی شنیدم مطلب این بود که میرزای اصفهانی میان آسد ابوالحسن اصفهانی و میرزا علی آقای قاضی میان دو راهی می ماند ودر این میان با توسل به امام عصر و تشرف به خدمت امام ،حضرت ولی عصر او را به استاد عرفانی معرفی می کنند که آن استاد او را تعلیم می دهد وبعد ها او به مشهد می رود و مکتب تفکیک را بوجود می آورد . با این حال که شاگردان میرزای اصفهانی ادعا می کنند که او عرفان را از امام عصر گرفته است .چرا حضرت علامه طهرانی به ایشان ایراد می گیرند .شاید هم علامه از این موضوع با خبر نبودند نظر شما که پسر ایشان هستید در این مورد چیست ؟ و ایرادی که به او وارد است چیست ؟
هوالعلیم
مطلب همان است که علامه طهرانی فرموده اند.