پرسش و پاسخ های مربوط به ملا عبد الرحمن جامی

تعداد: 1
پرسش: ملا عبدالرحمن جامی

کد: 2116گروه: اخلاق وعرفان
سلام. اينكه فرموده ايد عبدالرحمن جامي از صوفيه و سني بوده است منظور اين است كه آدم بدي بوده است؟ آيا عارف و عالم و محب اهل بيت نبوده است؟
هو العلیم
خیر مرد بزرگی بوده است ولی دستش از حقیقت در مراتب بالا کوتاه بوده است.