پرسش و پاسخ های مربوط به پسر بزرگ

تعداد: 1
پرسش: قضاء کدامیک از نمازهای پدر بر عهده پسر بزرگ او می باشد

کد: 1807گروه: احکام
باعرض سلام آیا پسر بزرگتر می تواند برای نماز و روزه های پدرش اجیر بگیرد؟ می گویند نماز و روزه هایی را که نتوانسته انجام دهد را باید بجای او گرفت نه آنهایی را که نافرمانی کرده است آیا می شود موردی باشد که انجام نداده و نافرمانی هم نباشد؟ چه مواردی؟ متشکرم

هوالعلیم

در مواردی که ترک نماز و روزه به واسطه غفلت و یا مرض باشد بر پسر بزرگتر واجب است نه در مورد عمد.