پرسش و پاسخ های مربوط به تیمم

تعداد: 1
پرسش: تیمم بدل از غسل جنابت

کد: 2005گروه: احکام
من مادری شیر ده هستم.آیا می توانم در جنابت شیر دهم.اگر وقت تنگ بود می توانم تیمم کنم

هوالعلیم

تیمم به جای غسل محسوب میشود.