پرسش و پاسخ های مربوط به اسپند دود کردن

تعداد: 1
پرسش: اسپند دودکردن برای دفع چشم زخم

کد: 2223گروه: اجتماعی
سلام علیکم
1 آیا اسفند دودکردن برای دفع چشم زخم مفید است و روایت آن صحیح می باشد؟ 2 آیا انجام این کار در شب خوب است یا بد است؟ 3 جاروکردن منزل در شب اشکال دارد؟ قدیمیها می گویند این کارها در شب خوب نیست. با تشکر
هوالعلیم.
1ـ خوب است.
2ـ خوب است.
3ـ کراهت دارد.