پرسش و پاسخ های مربوط به محل تحصیل

تعداد: 3
پرسش: سفر به خارج از کشور جهت ادامه تحصیل

کد: 1981گروه: اجتماعی
سلام

آیا سفر به خارج از کشور جهت ادامه تحصیل جایز است؟
درصورت جایز بودن چه نکاتی در انتخاب محل تحصیل باید لحاظ شود؟

هوالعلیم

بنده در این مسئله نمیتوانم به طور مطلق حکم به جواز نمایم.

پرسش: ادامه تحصیل در بلاد کفر

کد: 1966گروه: اجتماعی
سلام علیکم آیا ادامه تحصیل خارج از کشور در رشته ای که در ایران فقط دو نفر ظرفیت در دانشگاه دارد، اشکال دارد؟ در صورتی که شوهرم بخواهد برود من هم باید بروم؟ فقط برای تحصیل نه زندگی! با قصد برگشت!

هوالعلیم

اقامت در بلاد کفر حرام است مگر در موارد ضرورت!

پرسش: حکم نماز در وطن های متعدد

کد: 1898گروه: احکام
فردی در شهر م . متولد شده و تا 15 سالگی آنجا زندگی کرده سپس در معیت والدین به شهر ب که زادگاه والدین بوده امده و پس از 2 سال زندگی برای تحصیلات دانشگاهی در شهر ت. به مدت حدود 7 سال اقامت گزیده سپس به شهر ب برگشته و حدود 4 سال آنجا اقامت و کار کرده سپس به شهر ت بازگشته و حدود 5 سال انجا بوده و اکنون در شهر ب مقیم است ،اکنون هنگام سفر به شهر م و شهر ت تکلیف وی در نماز و روزه چیست ؟ آیا آن دو شهر که اولی زادگاه او بوده و دومی محل تحصیل و کار او ، وطن دوم و سوم او محسوب می شود یا نه ؟

هوالعلیم

در شهری که محل تولد او بوده است باید نماز را تمام بخواند و امّا شهرهای محل تحصیل و کار خیر.