پرسش و پاسخ های مربوط به ساعت ظهر کوک

تعداد: 1
پرسش: مقصود از ساعت ظهرکوک و غروب کوک چیست

کد: 2313گروه: متفرقه
سلام. منظور علامه تهرانی رحمه اللَه علیه از ساعت ظهر کوک و شب کوک چیست؟ و چه فایده ای داشته است؟

هوالعلیم

این مطلب را در رساله نوین نوشته اند مطالعه کنید.