موضوعات مرتبط

نماز

پرسش و پاسخ های مربوط به نماز میت

تعداد: 1
پرسش: نماز میت

کد: 1915گروه: احکام
آیا نماز نشتسه خواندن برای میت اشکال دارد؟ آیا تسبیحات هم؟

 هوالعلیم

باید ایستاده خوانده شود و تسبیحات ندارد.