پرسش و پاسخ های مربوط به کمک به مسجد

تعداد: 1
پرسش: حکم کمک کردن جهت ساخت مسجد

کد: 1984گروه: اجتماعی
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
در گذشته طبق روایات وارده و آیات قرآن در رابطه با عمران مساجد، در هر کجا مشاهده می کردم مسجدی در حال ساخت است(توسط شیعیان و دوستداران اهل بیت)،کمک می کردم هرچند مبلغ کمی هم شده بود.با توجه به نظر حضرتعالی که می باید بررسی شود، شرایط کمک به مساجد در حالت ساخت و یا ساخته شده را کمی توضیح بفرمائید تا علاقه مندان از این فیض محروم نشوند.باتشکر.

هو العلیم


باید نسبت به متصدّیان و مسئولین مساجد و گردانندگان ملاحظاتی صورت گیرد.