پرسش و پاسخ های مربوط به تسبیحات اربعه

تعداد: 2
پرسش: نماز میت

کد: 1915گروه: احکام
آیا نماز نشتسه خواندن برای میت اشکال دارد؟ آیا تسبیحات هم؟

 هوالعلیم

باید ایستاده خوانده شود و تسبیحات ندارد.

پرسش: خواندن سوره حمد به جای تسبیحات اربعه

کد: 1775گروه: احکام
به جای تسبیحات اربعه چه سوره ای می توان خواند؟

هوالعلیم

سوره حمد را باید خواند.