پرسش و پاسخ های مربوط به شراکت

تعداد: 1
پرسش: خمس

کد: 1774گروه: احکام
سلام علیکم
احتراما در صورت شراکت در خرید ملک با فردی که اهل خمس نمی باشد تکلیف نماز من مقید به ادای خمس در این ملک چگونه خواهد بود؟
ضمن آرزوی صحت و سلامتی از رب ودود برای جنابعالی

هوالعلیم


نماز صحیح نمی باشد.