پرسش و پاسخ های مربوط به نوافل در سفر

تعداد: 1
پرسش: نوافل در سفر صلاه اوابین غسل پس از تیمم نجاست

کد: 1853گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
1 آیا نوافل روزانه همینطور نماز شب را در سفر هم باید به جا آورد؟
2 از مرحوم قاضی رحمه اللَه علیه نقل شده است که ایشان به نوافل ظهر و عصر صلاة اوابین می گفتند و بسیار بر آن تاکید داشتند؟ آیا صحیح است؟ و ایا نظر مرحوم آقا درباره اهمیت نوافل کدامیک بوده است؟
3 کسی که برای جنابت، تیمم بدل از غسل کرده است، بعد از اینکه آب پیدا کرد آیا باید غسل کند؟
4 آیا فرش و اشیائی که با بول بچه و یا سایر نجاسات مثل خون نجس شده است بعد از خشک شدن آن محل چه حکمی دارد؟ تماس بدن مرطوب با آن محل ،موجب نجاست است؟

هوالعلیم


1 نافله ظهر و عصر ساقط است.
2 همینطور است .
3 بلی باید غسل کند.
4 خیر.