پرسش و پاسخ های مربوط به کیفیت خواندن نوافل

تعداد: 1
پرسش: نقص غیر عمدی در شرائط نوافل خاص

کد: 1839گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحیم
در صورتی که نقصی غیر عمدی در شرائط نافله ای خاص صورت گیرد مثلا آیه و واعدنا موسی...الخ در نافله دهه اول ذیحجه در رکعت اول خوانده نشود و شخص در رکعت دوم متوجه این نقص شود:
1 آیا نمازش به عنوان آن نافله قبول است یا نافله عام محسوب می شود؟
2 اگر نافله عام است آیا می تواند نماز را بر هم زند و از نو نافله خاص را سر گیرد؟

هوالعلیم

1
قبول است.
2
نیازی نیست.