پرسش و پاسخ های مربوط به حقیقت نور و نار

تعداد: 1
پرسش: حقیقت نور و نار

کد: 2185گروه: حکمت وفلسفه
بسم اللَه الرحمن الرحیم سلام علیکم
ایا از نظر لغوی ریشه نور و نار یکی است ؟ از نظر حقیقت چطور ؟
در مطالب اسفار 701 دقیقه 40 تا50 فرمودید حقیقت ناریه ای بود که از نقطه نظر ظاهر نار می نمود . تفاوتش با آن نور که تجلی کرد به کوه طور چه بود که حضرت موسی از دهشت بر زمین افتاد ؟ ایا ارتباطی با این دو مطلب دارد
روح مجرد صفحه 313 التوحید نور الشرک نار
اللَه شناسی جلد 1صفحات 61 و62 چون نار نور الهی بدو رسید ان مصباح در نورانیت نور علی نور کاملتر .ناریت نور الهی یعنی چه ؟ متشکرم
هوالعلیم
حقیقت نور حیثیّت روشنائی و اضافه است که در نار ظهور می یابد و هر جا که نار باشد خواهی نخواهی نور و روشنایی نیز موجود است . ولی اصطلاحاً به نار از جهت روشنائی بخشیش نور گویند و از جهت سوزندگی آن نار پس ریشه هر دو یکی است . و مصداقیّت این دو در دو مرتبه جمال و جلال ظهور می یابد به این معنی که آتش مادامیکه دور و بر خود را روشن کند جنبۀ جمال بر او صادق است و اگر باعث سوختن و از بین رفتن شود جنبۀ جلال بر او حاکم خواهد بود و جنبه روشنائی از بین می رود .
بنابر این یک آتش در لحظه واحده هم می تواند جمال باشد برای عده ای و هم جلال باشد برای افرادی دیگر .
و معنای این جمله : الشرک نارٌ اینست که همانطور که آتش با جنبۀ جلاليت خود همه چیز را می سوزاند شرک نیز باعث از بین رفتن همه آثار جمال و صفات حسنه خواهد شد.