پرسش و پاسخ های مربوط به ربط میان موجودات

تعداد: 1
پرسش: نظام وحدانی عالم

کد: 2125گروه: حکمت وفلسفه
در مورد مطلب مرحوم حداد ( رحمه اللَه ) در روح مجرد در مورد فنای در گاو و پی بردن به نظام وحدانی عالم قدری توضیح دهید ؟
هوالعلیم
این مسئله در همانجا توضیح داده شده است . مجملاً اینکه از آنجا که بین جمیع موجودات در عالم وجود ربط و تعلّق وثیق وجود دارد و یک نظام واحد بر همه حوادث و قضایا در عالم کثرت حاکم و ساری است. اطلاع بر قالب برزخی و مثالی یک شیء مثلاً حیوان ممکن است انسان را به حوادث وپدیده های دیگری که مرتبط با این قالب مثالی است راهنمائی کند و این مسئله اختصاص به گاو ندارد بلکه در همه اشیاء ساری و جاری است.