پرسش و پاسخ های مربوط به خسوف

تعداد: 2
پرسش: نماز ایات

کد: 1867گروه: احکام
اگر در زمان خسوف يا كسوف زني عذر شرعي داشته باشد آيا بايد قضاي نماز آيات را بخواند؟

هو العالم

واجب است قضاء نماز آیات را بجای آورد

پرسش: قضای نماز ایات

کد: 1813گروه: احکام
سلام.
من چندین نماز قضای آیات دارم که نمیدانم هر کدام برای چه بوده است. آیا زلزله بوده یا ماه گرفتگی یا خورشید گرفتگی. اگر ماه یا خورشید گرفتگی بوده کامل بوده یا ناقص. نیت نمازها را برای خواندن چگونه انجام بدهم؟

هوالعلیم

نماز آیات نیّت خاصّی ندارد.