موضوعات مرتبط

نماز

پرسش و پاسخ های مربوط به نماز قضاء میت

تعداد: 1
پرسش: نماز قضای میت

کد: 1850گروه: احکام
سلام علیکم
مادر بزرگ یکی از دوستان بعد از 80 سال سن اخیرا به رحمت خدا رفته است
ایشان در تمام عمرشان فقط چند ماهی نماز خوانده است آیا قضای نماز بر عهده فرزندانشان میباشد؟
انشاءاله خداوند توفیقات روز افزون نصیب شما بگرداند

هو العلیم

خیر واجب نیست. باید به این نکته توجه داشت که نماز و روزه هایی که از پدر و مادر بواسطۀ مرض و یا نسیان بدون سهل انگاری و یا عمداً فوت می شود بر عهدۀ فرزند بزرگتر است و سایر از نمازها و روزه ها واجب نمی باشد.