پرسش و پاسخ های مربوط به تبریک گفتن

تعداد: 1
پرسش: بزرگداشت تولد

کد: 2147گروه: آداب مجالس

بسم اللَه الرحمن الرحیم.

سلام علیکم ورحمةاللَه وبرکاته.

با توجه به اعتباری وباطل بودن رسم بزرگداشت تولد ،آیا اگر به خاطر تبریک نگفتن تولد والدین_وخواهر وبرادر_موجب رنجش خاطر وشکستن دل آنها شویم،مخالف رضای پروردگار رفتار کرده ایم

هوالعلیم

اشکالی در تبریک گفتن نیست.