پرسش و پاسخ های مربوط به اتحاد عقل وعاقل و معقول

تعداد: 1
پرسش: دو سوال فلسفی

کد: 2193گروه: حکمت وفلسفه
سلام علیکم ممکن است بفرمایید چرا نمی توان قائل به اصالتین ( وجود و ماهیت ) شد ؟ و دلیل قائلین به آن چه می تواند باشد ؟ آیا لطف میکنید اتحاد عاقل و معقول را با بیان ساده توضیح بفرمایید ؟ ما نفهمیدیم چه شد ؟ ... با تشکر از شما التماس دعا ...
هوالعلیم
این مطالب نیاز به مقدّمات دارد و نمی توان پاسخی سطحی به آنها داد.