پرسش و پاسخ های مربوط به نفخت فیه من روحی

تعداد: 1
پرسش: معنای و نفخت فیه من زوحی

کد: 2102گروه: اخلاق وعرفان
در جلسه 77عنوان بصری در مورد خلقت انسان بیاناتی داشتید که برداشت حقیر از کلام جنابعالی این بوده که خدا از ذات تنزل یافته خدا در وجود انسان قرار داده و نفخت فیه من روحی .دوسؤال دارم:برخی این روحی را مخلوق خدا می دانند که به علت ربط به ذات باری تعالی شرف یافته و روحی ذکر شده مانند بیتی در مورد خانه کعبه.
و دوم آیا مسئله با بسیط بودن ذات خدا منافات ندارد؟
هوالعلیم
1ـ این بعضی چه کسانی هستند؟
2ـ هیچ منافاتی ندارد. بلکه اگر غیر از این میبود در بساطت خلل وارد میشد.