پرسش و پاسخ های مربوط به تشییع جنازه

تعداد: 2
پرسش: ایا تشییع جنازه برای زن جایز است

کد: 6657گروه: قرآن وتفسیر

آیا تشییع جنازه برای زن جایز است؟

مکروه است
پرسش: گل بردن بر سر مزار

کد: 2232گروه: اجتماعی
با عرض سلام حضور محترم حضرت آیة اللَه طهرانی
خواهشمندم بفرمایید چرا نباید هنگام تشییع جنازه روی مرده گل بگذاریم و همچنین بر سر مزار آن.
وعلت اینکه زن نباید در تشییع جنازه شرکت کند چیست؟