پرسش و پاسخ های مربوط به عذر شرعی

تعداد: 2
پرسش: نماز تراویح

کد: 1869گروه: احکام
در ايام ماه رمضان زني كه عذر شرعي دارد نماز هاي تراويح را بايد قضا كند كه تا پايان ماه هزار ركعت كامل شود؟

هو العالم

بلی قضا کند

پرسش: نماز ایات

کد: 1867گروه: احکام
اگر در زمان خسوف يا كسوف زني عذر شرعي داشته باشد آيا بايد قضاي نماز آيات را بخواند؟

هو العالم

واجب است قضاء نماز آیات را بجای آورد