پرسش و پاسخ های مربوط به هدیه

تعداد: 2
پرسش: هدایای شبه ناک

کد: 1919گروه: احکام
سلام آیا در دریافت هدیه عروسی سکه و پولی که از افرادی که شاغل بانک هستند و یا شغل شبه ناک یا حتی حرام دارند و یا معتقد به خمس نیستند:
1 اگر آن هدیه مقدارش مشخص و یا قابل حدس زدن باشد چه کنیم؟
2_اگر با کل هدایا مخلوط شده و قابل جداسازی و لو با حدس و گمان نباشد چه کنیم؟
3_آیا می توان آن هدیه را سالهای بعد به همان شخص (خانواده اش) برگرداند؟
4_آیا میتوان آن هدیه را به شخص سومی که این هدایا را مسئله نمی داند (پاک میداند) داد؟
هوالعلیم
1
به فقیر بدهید.
2
به میزان یقین عمل کنید .
3
بلی می توان
4
خیر
پرسش: استفاده از هدایای افراد غیر ملتزم

کد: 1917گروه: احکام
سلام علیکم فامیل من در خارج از کشور زندگی میکند و فکر میکنم آنجا اصلا حجاب ندارد. ایشان به عنوان هدیه برای من سوغات میاورد من میتوانم ااز هدایای ایشان استفاده کنم ؟ ب ) به هنگام نماز خواندن چطور؟

هوالعلیم

استفاده از هدیه شرعا مانعی ندارد.