پرسش و پاسخ های مربوط به الفاظ کفر آمیز

تعداد: 1
پرسش: بکاربردن الفاظ کفر امیز در اشعار

کد: 2148گروه: آداب مجالس
با سلام خدمت حضرت آیت اللَه طهرانی.
در بعضی اشعاری که مداحان و ذاکران میخوانند، خود را حسین اللَهی یا زینب اللَهی یا عبد دیگر ائمه خطاب میکنند،آیا این اشعار درست میباشند؟
ما میتوانیم نسبت به اهل بیت با این دید که مظهر تمام خداوند و ظهور اسماء و صفات کلیه اللَهیه هستند چنین حرفهایی را بزنیم؟
هوالعلیم
این اشعار حرام است و نمیتوانیم این سخنان را دربارهی ائمه علیهم السلام بگوئیم.