پرسش و پاسخ های مربوط به مال مشاع

تعداد: 1
پرسش: وقف مال مشاع

کد: 1941گروه: احکام
اگر زمينى چند وارث داشته باشد و يکى از ورّاث که در قيد حيات نمى‌باشد بدون اجازه بقيه ورّاث آن ملک را وقف نموده باشد حکم اين وقف چه مى‌باشد؟

هوالعلیم

وقف ملک مشاع توسط یکی از صاحبان ملک جایز است ولی باید ملک تقسیم شود و سهم آن شخص معیّن گردد.