پرسش و پاسخ های مربوط به فرزند ناخلف

تعداد: 1
پرسش: فرزند نا خلف

کد: 2011گروه: تربیتی
سلام عليكم، لطفا بفرماييد چرا فرزند نا خلف مي شود با اينكه پدر نيكوكار مي باشد. چه دلايلي مطرح مي باشد كه اينگونه مي شود؟
هوالعلیم
وجود والدین نیکو تمام علّت برای رستگاری فرزند نیست بلکه عوامل دیگر در این مسأله نقش دارند.