پرسش و پاسخ های مربوط به مجلس عروسی

تعداد: 1
پرسش: اماکن برگزاری جشن ازدواج

کد: 1949گروه: اجتماعی
سلام فرموده اید که: در مجالسی که معمولاً افراد غیر مذهبی و غیر ملتزم شرکت می کنند نباید مجلس عروسی برقرار کرد زیرا تأثیر شرکت آنان در فضای مجلس انکار ناپذیر است. در هر خانواده ای این چنین افرادی وجود دارد. پس چکار باید کرد؟ با این حساب در این زمانه اصلا عروسی نمیشود گرفت!

هوالعلیم

صحبت بنده راجع به خود مجلس و محلّ است و امّا افرادی که شرکت می کنند طبعاً مختلف می باشند و ایرادی ندارد.