پرسش و پاسخ های مربوط به خلاف شرع

تعداد: 1
پرسش: نحوه برخورد با مجالس عزاداری خارج از حد شرع

کد: 2218گروه: آداب مجالس
باسلام خدمت آیت اللَه حسینی طهرانی
مراسمهایی که برای اهل بیت علیهم السلام گرفته میشود و به نظر بعضی در کیفیت آن یکسری اشتباهاتی است (نه اینکه نعوذ باللَه حرام انجام گیرد)،آیا میتوان به آن مجالس توهین و افراد شرکت کننده در آن مجالس را مورد سرزنش قرار داد؟
هوالعلیم
باید با اخلاق نیکو رفتار کرد.