پرسش و پاسخ های مربوط به تجرد

تعداد: 1
پرسش: منظور از ولایت چیست

کد: 2105گروه: اخلاق وعرفان
بسم اللَه الرحمن الرّحیم
منظور از ولایت چیست؟ همان ولایتی که روز قیامت دستگیر انسان می شود و انسان را به بهشت می برد و از کجا بدانیم که ما اهل ولایت هستیم یا نه؟ آیا ولایت داشتن فقط به زیارت ائمه رفتن و زیارت عاشورا خواندن و برای امام حسین گریه کردن و همین مسائل است؟ یا مطلب چیز دیگری است؟ ولایت داشتن یعنی چه؟ و چه کنیم ولایت داشته باشیم یا ولایتمان زیاد شود؟

هوالعلیم

ولایت یعنی تفویض اختیار و انتخاب به ذاتی که مورد نظر و مقصود است و انسان می تواند در وجود خود این مسئله را مشاهده کند. رسول خدا صلی اللَه علیه و آله و سلم فرمود : علی أولی است به شما از خود شما . یعنی با وجود علی دیگر اختیار و انتخابی برای شما باقی نمی ماند، اراده او اراده شما و اختیار او اختیار شما می باشد .

و انسان می تواند با مراقبه وانجام سلوک علمی و عملی مراتب ولایت را در وجود خویش زیاده گرداند . تاجائیکه به طور کلی فانی در ولایت و واصل به مقام تجرّد تام گردد در آن صورت دیگر فاصله وحجابی بین او و ذات ولی مطلق باقی نخواهد ماند.