پرسش و پاسخ های مربوط به مکان تنگ

تعداد: 1
پرسش: نماز خواندن درجای تنگ طوری که برای سجده کردن نتوان سر برزمین گذاشت

کد: 1844گروه: احکام
باسلام نماز خواندن درجای تنگ طوری که برای سجده کردن نتوان سر برزمین گذاشت، آیا با گذاشتن مهر روی دست و تا جاییکه توانست خم شود و سجده کند، نماز صحیح میباشد؟ اگر صحیح نیست چه باید کرد؟ لطفا راهنمایی بفرمایید. باتشکر

هوالعلیم


در چنین مکانی نباید نماز خواند. ولی اگر انسان در حال نماز به چنین محظوری برخورد کرد می تواند مهر را به پیشانی نزدیک کند.