پرسش و پاسخ های مربوط به خوارق عادت

تعداد: 1
پرسش: حقیقت معجزه

کد: 2192گروه: حکمت وفلسفه
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
منظور حضرت علامه از اينكه ميفرمايند ما خلاف عادت را معجزه ميدانيم ولي همه چيز معجزه است چيست؟باتشکر.
هوالعلیم
یعنی اگر معجزه عبارت از استناد یک فعل به عالم ما وراء طبیعت باشد، دیگر همهی اشیاء به واسطهی استناد به عالم ربوبی، تفاوتی با معجزهی اصطلاحی نخواهند داشت.