پرسش و پاسخ های مربوط به بلاد کبیره

تعداد: 1
پرسش: وضعیت نماز در بلاد کبیره

کد: 1857گروه: احکام
سلام عليكم، وطن ما تهران است. با هواپيما كه از سفر آمديم در فرودگاه تهران نماز را كامل خوانديم. از فرودگاه تا محل زندگي ما بيش از 22 كيلومتر فاصله است. آيا نماز را درست خوانده ايم. ضمناً از محل زندگي ما تا شهر ري نيز بيش از 22 كيلومتر است. آيا نماز در شهر ري را بايستي كامل يا شكسته خواند؟

هوالعلیم

نمازها همه درست است.