پرسش و پاسخ های مربوط به مشاور خانواده

تعداد: 1
پرسش: مشاور خانواده

کد: 2012گروه: تربیتی
با سلام
مشاور هستم و در حیطه کاری برای مشاوره خانواده یا مشاوره ازدواج مجبور می شوم با همسران مراجعان خانمم ، صحبت کنم آیا این فعل من حرام است ؟ متشکرم التماس دعا
هوالعلیم
اگر هیچ طریقی برای رسیدن به نتیجه وجود نداشته باشد در حد ضرورت اشکالی ندارد.