پرسش و پاسخ های مربوط به تکاهل

تعداد: 1
پرسش: تکاهل در نماز

کد: 1754گروه: احکام
سلام من نماز نمی خوانم به نظرتان چه کار کنم به سمت نماز بیایم لطفا کمکم کنید. خیلی عذاب وجدان دارم اما به سمتش نمی روم.

هوالعلیم

خواستن توانستن است! نمی خوانم معنائی ندارد!