پرسش و پاسخ های مربوط به رشد عقلی

تعداد: 1
پرسش: شرائط خواستگاری و ازدواج

کد: 1951گروه: اجتماعی
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم اگرممکن است مطالب و شرایط و سن و ملزومات خواستگاری و ازدواج را هم برای دختر و هم پسر از نظر اسلام و اولیاء بیان بفرمایید.

هوالعلیم

این مسئله برای هر فرد متفاوت است و در ازدواج باید به رشد عقلی و رشد ایمان و اصالت خانواده تأکید شود.