پرسش و پاسخ های مربوط به روابط خانوادگی

تعداد: 1
پرسش: حکم رابطه با خویشاوندان گناهکار

کد: 1983گروه: اجتماعی
سلام علیکم خویشاوندی که در امر ولایت منکر است و به منزل ما آمده است. چه وظیفه ایی در قبال او داریم؟میشود قطع ارتباط کرد؟

هوالعلیم


باید با حسن رفتار با او برخورد کرد. همه افراد در یک سطح از فرهنگ و معرفت نمی باشند.