پرسش و پاسخ های مربوط به قبرستان

تعداد: 3
پرسش: نماز خواندن در قبرستان

کد: 1842گروه: احکام
خواندن نماز عید فطر در مکانی که قبرستان هست و قدمت قبرها به 100 سال نمی رسد ولی آن قبر ها را با گریدر صاف کرده اند و از قبرستانی خارج کردهاند چه حکمی دارد اگر درست نیست چه باید کرد.

هوالعلیم

اشکالی ندارد.

پرسش: کراهت نماز خواندن در قبرستان

کد: 1821گروه: احکام
با سلام علت اینکه گفته می شود در قبرستان نباید نماز خواند چیست و چرا بر سر مزار علماء که آنها هم در قبرستان مدفون هستند نماز خواندن اشکال ندارد.

هوالعلیم

کراهت نماز در قبرستان در صورتی استکه بین انسان و قبر حائلی نباشد و در غیر این صورت مانعی ندارد.

پرسش: خواندن نماز واجب در قبرستان

کد: 1778گروه: احکام
سلام خواندن نماز واجب در قبرستان چه حکمی دارد؟

هوالعلیم

کراهت دارد.