پرسش و پاسخ های مربوط به ستر عورت

تعداد: 1
پرسش: نجاست لباس در نماز

کد: 1836گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحیم
با سلام و عرض ادب
مطلبی دیده بوم در برخی کتب مربوط به احکام شرعی مبنی بر این که نجس بودن لباس های زیر و یا جوراب و کمربند و یا وجود چیز نجس در جیب در هنگام نماز اشکال ندارد! آیا این مطلب صحت دارد؟

با کمال تشکر و سپاس

هوالعلیم.


اگر مقدار آن کمتر از ستر عورت است، اشکالی ندارد.