پرسش و پاسخ های مربوط به گناه

تعداد: 1
پرسش: حکم تنبیه دانش اموزان توسط معلمین

کد: 2009گروه: احکام
می خواهم بدانم آیا اگر معلمی دانش آموزی را تنبیه کند گناه است چنان چه فرد بی گناه باشد؟

هوالعلیم

بلی گناه دارد.