پرسش و پاسخ های مربوط به اتحاد علم و عالم و معلوم

تعداد: 1
پرسش: اتحاد عالم و معلوم

کد: 2178 گروه: حکمت وفلسفه
آیا نظریۀ اتحاد علم و معلوم می تواند تاثیری در معرفت شناسی داشته باشد؟ چگونه معلوم بالذات میتواند با معلوم بالعرض تطابق پیدا کند؟ آیا قبول این نظریه تاثیری در قبول یا رد تطابق ذهن و خارج دارد؟ این نظریه چه تفاوتی با علم حضوری دارد؟
هوالعلیم
سؤالات متشتّتی کرده اید که هر کدام پاسخ خاصّ خود را می طلبد! مجملاً اینکه در مسئله علم آنچه که تحقّق پیدا می کند وجود تجرّدی اشیاء است که با ذهن انسان متّحد می شوند و اتّحاد علم و عالم و معلوم پیدا می شود و پس از اتّحاد علم حضوری برای انسان حاصل می گردد و اینکه می گویند معلوم بالذّات با معلوم بالفرض متّحد می شوند نه به معنای اتّحاد جسم خارجی با علم انسان است بلکه به معنای اتّحاد صورت خود شیئ است که به او ملاصق و متّحد است با صورت ذهنی و نفسی انسان.