پرسش و پاسخ های مربوط به نافله مغرب

تعداد: 1
پرسش: نماز غفیله

کد: 1848گروه: احکام
سلام علیکم نظر حضرتعالی در مورد نماز غفیله چیست؟ آیا خواندن این نماز نیاز به دستور خاص دارد؟ و آیا خواندن این نماز بجای نافله مغرب حساب می شود یا دو نماز نافله را نیز باید خواند؟

هو العالم

اشکالی ندارد ولی بجای نافله مغرب حساب نمی شود.